INNKALLING

 Årsmøte i Sola Golfklubb

Torsdag 25 Februar kl. 19:00

Gjennomføres digitalt på Teams – For påmelding trykk her

 

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut på hjemmesiden en uke før årsmøtet:

Du kan også få en kopi ved henvendelse til administrasjonen.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøte skal avholdes digitalt ved bruk av Microsoft Teams. Dette er det nå anledning til, jf. Uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020. En må i forkant melde seg på årsmøtet i Golfbox for å få tilsendt link til møtet – Meld deg på her

Velkommen til årsmøte

 

 

 Klubbens og Norges Idrettsforbund (NIF) lov har bestemmelser om årsmøtet. Utdrag av klubbens lov vedrørende årsmøte:

 

 1. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.
 • 13 Årsmøtet

(1) Årsmøtet er Sola Golfklubb s øverste myndighet, og avholdes hvert år i februar måned.

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på Sola Golfklubbs internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

(4) Alle Sola Golfklubbs medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. Sola Golfklubbs lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

 

 • 14 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av Sola Golfklubb. 

 • 15 Årsmøtets oppgaver

(1) Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle Sola Golfklubbs årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle Sola Golfklubbs regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta Sola Golfklubbs budsjett
 9. Behandle Sola Golfklubbs organisasjonsplan.
 10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere Sola Golfklubbs regnskap
 11. Foreta følgende valg:
 12.       a) Leder og nestleder
 13.       b) 6 styremedlem og 1 varamedlem
 14.       c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
 15.       d) Kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
 16.       e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Sola Golfklubb har
 17.       f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

(3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.

 • 16 Stemmegivning på årsmøtet

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til § 5 til 8

 

 • 18 Sola Golfklubbs styre

(1) Sola Golfklubb ledes og forpliktes av styret, som er Sola Golfklubbs høyeste myndighet mellom årsmøtene.

(2) Styret skal:

 1. a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
 2. b) Påse at Sola Golfklubbs midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at Sola                    Golfklubb har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.
 3. c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
 4. d) Representere Sola Golfklubb utad.
 5. e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.

(3) Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

 

 • 19 Grupper/avdelinger/komiteer

(1) Valgkomiteen skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på årsmøtet, med unntak av valgkomité.

(2) Sola Golfklubb kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Sola Golfklubbs årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av Sola Golfklubbs organisasjonsplan,
jf. § 15 pkt. 9.

(3) For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele Sola Golfklubb, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere Sola Golfklubb utad uten styrets godkjennelse jf. § 18.

 

 1. TILLITSVALGTE OG ANSATTE
 • 5 Kjønnsfordeling

(1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i Sola Golfklubb skal det velges personer fra begge kjønn.

(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(3) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen.

 

 • 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av Sola Golfklubb i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

(2) En arbeidstaker i Sola Golfklubb har ikke stemmerett på Sola Golfklubbs ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i Sola Golfklubb.

(3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i Sola Golfklubb: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag/klubber som deltar i samme konkurranse.

(5) Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

(6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i Sola Golfklubb.

(7) Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til Sola Golfklubbs årsmøte og til å fremme forslag under årsmøtet.

 

 • 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1) En arbeidstaker i Sola Golfklubb er ikke valgbar til verv i Sola Golfklubb eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i Sola Golfklubb plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.

(2) En arbeidstaker i Sola Golfklubb kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

(3) Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i Sola Golfklubb.

(4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med Sola Golfklubb.

(5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at Sola Golfklubb gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer blant de ansatte til Sola Golfklubbs styre.

(6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

(7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.

 

 • 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til Sola Golfklubb

(1) En person som har en avtale med Sola Golfklubb som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av Sola Golfklubb er ikke valgbar til verv innen Sola Golfklubb eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomisk interesse i driften av Sola Golfklubb. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av Sola Golfklubb. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører.

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

(3) Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.

 

Forretningsorden

 Det vil legges ut en egen forretningsorden tilpasset digitale årsmøter.

 Her er våre anbefalinger (kan endres før årsmøtet).

 • Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten
 • Protokoll føres av den valgte sekretær
 • Alle skal slå av videoen og slå av lyden.
 • All kommunikasjon skjer via chatten.
 • Chatten skal kun brukes til:
  • Å be om ordet
  • Å stemme
  • Å informere om at man forlater årsmøtet.
 • Chatten skal ikke brukes til å dele synspunkter eller kommentere forhold. Dette kan med fordel gjentas med jevne mellomrom underveis i årsmøtet dersom chatten skulle bli brukt til dette.
 • Man ber om ordet ved å skrive «Jeg ber om ordet»/«Jeg ber om ordet til forretningsorden» e.l. i chatten.
 • Ingen kan ta ordet uten at styreleder/dirigenten gir vedkommende tillatelse til å snakke.
 • Stemmegivning skjer ved at man skriver «ja» eller «nei», eller på annen måte dersom dirigenten angir dette.
 • Alle funksjoner av betydning for lyd og chatten osv. må gjennomgås, slik at deltakerne er kjent med dem på forhånd.
 • Personer som forlater årsmøtet, må melde fra i chatten.