Årsmøtet i Sola Golfklubb avholdes i Golfstuen på Forus, torsdag 24.02 kl. 19:00.

Styret har kalt inn til et fysisk årsmøte, og det er kun medlemmer tilstede i årsmøtet som har stemmerett ihht Klubbloven 

Men styret har åpnet for at alle som ikke har mulighet til å delta, kan være med via Teams. Deltakere via Teams har kun mulighet til å observere (lytte og se), og vil ikke kunne få ordet eller stemme ved en evt avstemming.

For de som ønsker å følge med på årsmøtet digitalt, kan logge seg på fra kl. 19:00 via denne linken:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTMzYjgxOGUtODBkYS00YzIxLWE3NjItNzUzM2ZjZDNjZjQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22457844f7-c935-451c-ae3b-061c833603d6%22%2c%22Oid%22%3a%22e7c6a78b-3b53-4e74-a7bf-e0e15a1972d8%22%7d