Status fra Banene

Bjørn Kenneth Sele er Course Manager med overordnet ansvar for begge baner, videreutvikling og prosjekter. For daglig drift på de enkelte anlegg har vi Glenn Hanasand som Head Greenkeeper på Forus, mens Frode Halvorsen er Head Greenkeeper på Solastranden.

 

En kort oppsummering av sesongen så langt og status på banene.

Solastranden

En mild start på året og rekordmange runder ble spilt i Januar og Februar. Slitasje og vinterskader er det hvert år, men banen har fremstått som bra tidlig.

Det har også vært satt inn ekstra bemanning på Solastranden sammenlignet med tidligere år, noe en også ser igjen på forbedring av kvalitet på hele anlegget.

Fairwayene ble vertikaltskjært tidlig på våren og en kan se at de har tettet seg og blitt jevnere.

Bunkre er etterfylt med sand der det trengs, mens kantene skal få en grundig gjennomgang høst/vinter.

Tee’s har blitt resådd og etterfulgt med sand og frø i divoter gjennom hele sesongen.

Greener mener vi har hatt en veldig god kvalitet gjennom hele sesongen. Ærlige og med god ballrull. Etter det vellykkede prøveprosjektet i 2020 med å klippe ned greenområdene så har dette nå blitt gjort på alle hull gjennom sesongen.

Forus

Noen fairwayer ble vertikalskjært i vår med godt resultat, men her gjenstår mye. Det er godt gressdekke men noen er ujevne.

Her er også bunkrene etterfylt med sand og maskinraket jevn gjennom hele sesongen. Bunkere vil være hovedprosjektet i høst og vinter. Kanter skal kuttes og gjennomgåes på begge baner. Vi håper at de vil fremstå i en ny og forbedret versjon til neste sesong.

Teesteder har blitt resådd og etterfulgt med sand i mange år slik at gressvekst og tetthet er bra mens det har oppstått ujevnheter over flere år da de fleste slår fra midten og divots blir etterfylt der.

Greenene på Forus hadde et lite angrep av sopp på våren. Midt i sesong har greenene vært i god kondisjon og hatt bra kvalitet. På sensommeren fikk vi et nytt stort angrep av rotdreper sopp som gjør at greenene har droppet i kvalitet. Det er begrenset med sprøytemidler som virker mot dette og vi så liten effekt av sprøytingen som ble gjort. Derfor har vi satt ekstra ressurser inn på å re-så alle flekker slik at gresset overtar og vil ta knekken på soppen. På den måten skal vi ha gode greener til neste sesong. Det har vært veldig tidkrevende å reså så store områder og greenkeeperne har her gjort en kjempejobb slik at spillerne har hatt greie greener å spille på også etter soppangrepet.

Generelt og planer for høsten

Roboter på driving range har frigjort mye tid til greenkeepere som brukes til forbedring og vedlikehold av banene. Forhåpentligvis blir dette enda bedre i 2023, da en i år har hatt mange barnesykdommer på robotene og krevd mye oppfølging og ettersyn. Men når de virker er det helt strålende.

Det er opprettet en banekomite som skal gi innspill til styret basert på blant annet medlemsundersøkelsen der en ba om tilbakemeldinger og utbedringer på banene. For høst/vinter nå i 2022 så vil fokuset være bunkere på begge baner. Det skal utbedres i kanter og fikse drenering, grunnforhold og etterfylles med sand.

I tillegg vil en starte arbeidet med å bygge nytt teested på Hull 18 Forus. En vil også starte planlegging av muligheten for nytt teested på Hull 16 Solastranden.

Mens det for høst/vinter 2023 legges opp til at en skal rette opp alle teesteder på begge baner. Dette er en omfattende jobb og krever at en legger ferdiggress, så dette vil starte høsten 2023 før tee’s på Forus stenger.

Ellers i vinter vil en oppgradere de fleste matter på driving range både på Forus og Solastranden. I tillegg skal det graves strøm bort til vestsiden av driving range på Forus. Dette vil gi strøm til ny Paviljong og toalett som bygges der, samt at en ønsker flomlys også fra denne siden slik at flere kan trene gjennom vinteren.

I tillegg til alt annet arbeid som gjøres gjennom vinteren med spyling av grøfter og utbedringer på banene så må alle maskiner gjennomgås og få service. Vi har en veldig stor maskinpark som krever ettersyn og fornying.

Vi har vært heldige og hatt de samme sesongarbeiderne over flere år. Det gir også resultater på banene med økt kvalitet. De fleste jobber fra April-Oktober, mens en i vintersesongen da blir betydelig færre i tillegg til at en tar ut ferieavvikling.