Utenfor banen er definert av (A-1)

 

 • Hvite staker
 • Flyplassgjerde
 • Utenfor banen er definert av linjen mellom punktene på bane-side av de hvite stakene og disse stakene er utenfor banen.
 • Utenfor banen ved hull 12, venstre side, er definert med gjerde rundt fabrikken.
 • Utenfor banen ved hull 18, høyre side, er definert med hvite staker og avsluttes med hvite linjer malt på le-skjulet mellom treningsgreen og hull 9.

 

Vei definerer banens grense (A-2)

Bane-siden til vei til høyre for hull 11 og til venstre for hull 17 definerer banens grense.

Utenfor banen mellom to hull (A-4)

Under spill av hull 4, er høyre side, definert med hvite staker, utenfor banen.
Disse stakene anses som grensegjenstander under spill av hull 4. For alle andre hull er de uflyttbare hindringer.

Under spill av hull 9, er høyre side, definert med hvite staker, utenfor banen.
Disse stakene anses som grensegjenstander under spill av hull 9. For alle andre hull er de uflyttbare hindringer.

Fritak fra luftehull (E-4)

(Gjelder kun når nylagde luftehull i vesentlig grad kan påvirke ballens leie eller område for planlagt sving, men ikke ved påvirkning for spillerens slagstilling eller når luftehullene ikke lenger har vesentlig påvirkning)

Hvis en spillers ball ligger i eller berører et luftehull:

a) Ball i generelt område: Spilleren kan ta fritak etter regel 16.1b. Hvis ballen kommer til ro i et annet luftehull kan spilleren ta fritak på nytt etter denne lokale regelen.

b) Ball på puttinggreen: Spilleren kan ta fritak etter regel 16.1d.

Men det er ikke påvirkning hvis luftehullet kun påvirker spillerens slagstilling, eller på puttinggreenen, på spillerens spillelinje.

Straffeområder (B-1) (Regel 17)

 

 • Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.
 • Der både merker/staker og linjer finnes, er det linjen som definerer grensen.

Alternativ til slag og lengde for mistet ball eller ball utenfor banen (E-5) (Gjelder ikke KM, NGF turneringer eller turneringer som kvalifiserer til NGF turneringer)
Når en spillers ball ikke er funnet eller den er kjent eller så godt som sikkert å være utenfor banen, kan spilleren fortsette på følgende måte i stedet for å fortsette etter slag og lengde.

Med to straffeslag kan spilleren ta fritak ved å droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i dette fritaksområdet (se regel 14.3):

To anslåtte referansepunkter:

 1. Referansepunkt for ball: Punktet der den opprinnelige ballen er anslått å ha:
 • Kommet til ro på banen, eller
 • Sist krysset banegrensen for å gå utenfor banen.

 

 1. Referanspunkt for fairway: Punktet på fairway på hullet som spilles som er nærmest ballens referansepunkt, men ikke nærmere hullet enn ballens referansepunkt.

Ved bruk av denne lokale regelen betyr «fairway» alle områder med gress i det generelle området som er klippet i fairwayhøyde eller lavere.

Hvis en ball er anslått å være mistet på banen eller sist krysset banegrensen før fairway begynner, kan fairwayens referansepunkt være en klippet vei i gresset eller et utslagssted på hullet som spilles, klippet i fairwayhøyde eller lavere.

Størrelse på fritaksområde basert på referansepunkter: Hvor som helst mellom:

 • En linje fra hullet gjennom ballens referansepunkt (og innenfor to køllelengder utenfor denne linjen), og
 • En linje fra hullet gjennom fairwayens referansepunkt (og innenfor to køllelengder på fairwaysiden av denne linjen).

Men med følgende begrensninger:

Begrensninger for plassering av fritaksområde:

 • Må være i det generelle området, og
 • Må ikke være nærmere hullet enn ballens referansepunkt.

Så snart spilleren setter en ball i spill etter denne lokale regelen:

 • Den opprinnelige ballen som var mistet eller var utenfor banen er ikke lenger i spill og må ikke bli spilt.
 • Dette er riktig selv om ballen blir funnet på banen innen letetiden på tre minutter (se regel 6.3b).

Men, spilleren kan ikke bruke denne muligheten for å ta fritak for den opprinnelige ballen når:

 • Denne ballen er kjent eller så godt som sikkert å ha kommet til ro i et straffeområde, eller
 • Spilleren har spilt en provisorisk ball med straff for slag og lengde (se regel 18.3).

En spiller kan bruke denne muligheten for å ta fritak for en provisorisk ball som ikke er funnet eller er kjent eller så godt som sikkert utenfor banen.

Definere spilleforbudområder (E-8)

Området definert med lokk eller pinne med blått og hvitt (vintergreener) på samtlige hull er et spilleforbudområde som skal behandles som et unormalt baneforhold. Ved påvirkning fra spilleforbudområdet må fritak uten straff tas etter regel 16.1f.

Området definert med blå stake med hvit topp (blomsterbed) til venstre for green hull 17 er et spilleforbudområde som skal behandles som et unormalt baneforhold. Ved påvirkning fra spilleforbudområdet må fritak uten straff tas etter regel 16.1f.

 

Unormale baneforhold (F-1) (inkludert uflyttbare hindringer) (regel 16) Grunn under reparasjon (GUR)
 • Alle områder merket med blå merker/staker og /eller med hvit linje
 • Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer
 • Maurtuer i generelt område
 • Skader som klart kan identifiseres som forårsaket av dyrehover

Uflyttbare hindringer

 • 150-metersmerker og andre avstandsmerker
 • Skilter på utslagssted
 • Le-vegger/-skjul
 • Benker
 • Søppeldunker
 • Beskyttelsesgjerde hull 3
 • Beskyttelsesgjerde på vei fra hull 3 til hull 4
 • Sprinkler vanningsanlegg
 • Dreneringsrister/lokk
 • Alle veier og stier på banen, selv om de ikke har kunstig overflate
Dyremøkk (F-12)

Etter spilleren valg, møkk fra hester, rådyr, kaniner og hunder kan behandles enten som:

 • En løs naturgjenstand som kan fjernes etter regel 15.1, eller
 • Grunn under reparasjon som gir fritak etter regel 16.1.

Hvis møkk finnes på puttinggreen, kan spilleren også bruke utstyr fremskaffet av Komiteen til å fjerne møkk fra spillelinjen. Hvis, ved å gjøre dette, spillelinjen eller forholdene som påvirker slaget blir forbedret, er det ingen straff etter regel 8.1a.

Metoder for å avbryte og gjenoppta spill (J-1)

Spilleavbrudd ved en farlig situasjon signaliseres med: Ett langt sirenestøt.
Alle andre spilleavbrudd signaliseres med: Tre korte signalstøt, gjentatte ganger.
I hvert tilfelle signaliseres gjenopptagelse av spill med: To korte sirenestøt, gjentatte ganger.

I forbindelse med daglig spill må spillerne selv avbryte spillet.

 

Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff:

Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag.