Last ned oversikt – Lokale regler Forus 2020

Trykk for regler for detaljer:

Utenfor banen er definert av (A-1)

 

 

 • Hvite staker
 • Utenfor banen er definert av linjen mellom punktene på bane-side av de hvite stakene og disse stakene er utenfor banen.
Fritak fra luftehull (E-4)

(Gjelder kun når nylagde luftehull i vesentlig grad kan påvirke ballens leie eller område for planlagt sving, men ikke ved påvirkning for spillerens slagstilling eller når luftehullene ikke lenger har vesentlig påvirkning)

Hvis en spillers ball ligger i eller berører et luftehull:

a) Ball i generelt område: Spilleren kan ta fritak etter regel 16.1b. Hvis ballen kommer til ro i et annet luftehull kan spilleren ta fritak på nytt etter denne lokale regelen.

b) Ball på puttinggreen: Spilleren kan ta fritak etter regel 16.1d.

Men det er ikke påvirkning hvis luftehullet kun påvirker spillerens slagstilling, eller på puttinggreenen, på spillerens spillelinje.

Straffeområder (B-1) (regel 17)

 

 • Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.
 • Der både merker/staker og linjer finnes, er det linjen som definerer grensen.

Alternativ til slag og lengde for mistet ball eller ball utenfor banen (E-5) (Gjelder ikke i KM, NGF turneringer eller turneringer som kvalifiserer til NGF turneringer)
Når en spillers ball ikke er funnet eller den er kjent eller så godt som sikkert å være utenfor banen, kan spilleren fortsette på følgende måte i stedet for å fortsette etter slag og lengde.

Med to straffeslag kan spilleren ta fritak ved å droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i dette fritaksområdet (se regel 14.3):

To anslåtte referansepunkter:

 1. Referansepunkt for ball: Punktet der den opprinnelige ballen er anslått å ha:
 • Kommet til ro på banen, eller
 • Sist krysset banegrensen for å gå utenfor banen.

 

 1. Referanspunkt for fairway: Punktet på fairway på hullet som spilles som er nærmest ballens referansepunkt, men ikke nærmere hullet enn ballens referansepunkt.

Ved bruk av denne lokale regelen betyr «fairway» alle områder med gress i det generelle området som er klippet i fairwayhøyde eller lavere.

Hvis en ball er anslått å være mistet på banen eller sist krysset banegrensen før fairway begynner, kan fairwayens referansepunkt være en klippet vei i gresset eller et utslagssted på hullet som spilles, klippet i fairwayhøyde eller lavere.

Størrelse på fritaksområde basert på referansepunkter: Hvor som helst mellom:

 • En linje fra hullet gjennom ballens referansepunkt (og innenfor to køllelengder utenfor denne linjen), og
 • En linje fra hullet gjennom fairwayens referansepunkt (og innenfor to køllelengder på fairwaysiden av denne linjen).

 

 

Men med følgende begrensninger:

Begrensninger for plassering av fritaksområde:

 • Må være i det generelle området, og
 • Må ikke være nærmere hullet enn ballens referansepunkt.

Så snart spilleren setter en ball i spill etter denne lokale regelen:

 • Den opprinnelige ballen som var mistet eller var utenfor banen er ikke lenger i spill og må ikke bli spilt.
 • Dette er riktig selv om ballen blir funnet på banen innen letetiden på tre minutter (se regel 6.3b).

Men, spilleren kan ikke bruke denne muligheten for å ta fritak for den opprinnelige ballen når:

 • Denne ballen er kjent eller så godt som sikkert å ha kommet til ro i et straffeområde, eller
 • Spilleren har spilt en provisorisk ball med straff for slag og lengde (se regel 18.3).

En spiller kan bruke denne muligheten for å ta fritak for en provisorisk ball som ikke er funnet eller er kjent eller så godt som sikkert utenfor banen.

Ball forandret retning av luftledning (E-11)

 

Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at en spillers ball traff luftledningen som er inne på banen under spill av Hull 2, hull 5 eller hull 16, teller ikke slaget. Spilleren må spille en ball uten straff fra der det forrige slaget ble slått (se regel 14.6 for fremgangsmåte).

 

Unormale baneforhold (inkludert uflyttbare hindringer) (F-1) (regel 16)

 

Grunn under reparasjon (GUR)

 • Alle områder merket med blå merker/staker og /eller med hvit linje.
 • Steiner i områder klippet i fairwayhøyde eller lavere
 • Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
 • Steinfylte dreneringsgrøfter Hull 14 høyre side
 • Fjell i dagen i områder klippet i fairwayhøyde eller lavere. Men det er ikke påvirkning hvis fjellet bare påvirker spillerens slagstilling.
 • Maurtuer i generelt område.
 • Skader som klart kan identifiseres som forårsaket av dyrehover.

 

 

Uflyttbare hindringer

 • 150-metersmerker og andre avstandsmerker
 • Skilter på utslagssted
 • Søppeldunker
 • Scoreterminaler
 • Sprinkler vanningsanlegg
 • Dreneringsrister/lokk
 • Alle veier og stier på banen, selv om de ikke har kunstig overflate
Metoder for å avbryte og gjenoppta spill (J-1)

Spilleavbrudd ved en farlig situasjon signaliseres med: Ett langt sirenestøt.
Alle andre spilleavbrudd signaliseres med: Tre korte signalstøt, gjentatte ganger.
I hvert tilfelle signaliseres gjenopptagelse av spill med: To korte sirenestøt, gjentatte ganger.

I forbindelse med daglig spill må spillerne selv avbryte spillet.

Dyremøkk (F-12)

Etter spilleren valg, møkk fra hester, rådyr, kaniner og hunder kan behandles enten som:

 • En løs naturgjenstand som kan fjernes etter regel 15.1, eller
 • Grunn under reparasjon som gir fritak etter regel 16.1.

Hvis møkk finnes på puttinggreen, kan spilleren også bruke utstyr fremskaffet av Komiteen til å fjerne møkk fra spillelinjen. Hvis, ved å gjøre dette, spillelinjen eller forholdene som påvirker slaget blir forbedret, er det ingen straff etter regel 8.1a.

Grusfylt renne (F-3)

Den grusfylte rennen på høyre side av veien på hull 17, og selve veien den sammenfaller med, behandles som ett enkelt unormalt baneforhold.

Fritak tas etter regel 16.1

Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff:

Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag.