På årsmøtet i februar ble det lagt fram forslag til bygging av nytt klubbhus på Solastranden og innendørs treningshall på Forus. Det ble vedtatt at egenkapital til bygging skulle dekkes av ekstra innskudd fra medlemmer (foruten juniorer og studenter). Den ekstra innbetalingen skulle faktureres etter godkjent igangsettelse av respektive myndigheter og nødvendige bevilgninger.

Det ble satt ned en byggekomite som da fikk mandat til å utarbeide nødvendige tegninger, søke tilskuddsordninger, for så å fremme vedtak om endelig bygging på ekstraordinært årsmøte.

Byggekomiteen har fått laget tegninger av klubbhus på Solastranden og innhentet tilbud på bygging som er innenfor godkjente budsjett. Grunneier har godkjent rivning av eksisterende klubbhus og at det settes opp et nytt klubbhus på tomten. Det er avholdt forhåndskonferanse med kommune. Tegninger har blitt sendt til arbeidstilsynet for godkjenning og til Avinor som nabovarsel. Arbeidstilsynet har meldt at søknad vil bli behandlet i løpet av november. Avinor krever en radioteknisk analyse for å se hvordan bygget reagerer på radar som vil medføre en ekstrakostnad klubben ikke har kontroll over. Klubben ønsker å gå i dialog med Avinor om denne undersøkelsen er strengt tatt nødvendig, da nytt klubbhus vil stå på samme plassering, tilsvarende byggemateriale og kun ha en etasje. Sola kommune avventer også søknad frem til avklaring med Avinor eller undersøkelse foreligger.

Det er innhentet tilbud på oppføring av Innendørs treningshall fra flere leverandører. Bygget har blitt målt opp og lagt inn plassering på kart. Vi har fått en muntlig godkjenning fra grunneier at en kan sette opp bygg, men venter fortsatt på en endelig skriftlig godkjenning. Har fått en foreløpig tilbakemelding fra Rogaland Fylkeskommune at bygget er kvalifisert til å motta tippemidler.

Det er under 30 år igjen av leiekontrakt på begge anlegg, så må det søkes dispensasjon for å kunne få Tippemidler. Søknad har blitt sendt Rogaland Fylkeskommune for begge anlegg og en avventer her svar før en går videre i begge prosesser. Får en ikke tippemidler til disse byggene vil også finansieringsplanen måtte endres og tilskuddene fra kommunen vil også muligens falle vekk eller bli redusert. Da vil begge prosjektene vurderes på ny og legges frem for medlemmene på årsmøtet.

En har søkt Sola kommune om finansiering gjennom kommunalbanken som vil gi klubben bedre betingelser på byggelån i perioden før en får utbetalt tippemidler og tilskudd. Her har en fått tilbakemelding på at det kan bli behandlet i November.

Dessverre så har de forskjellige prosesser og søknader tatt betydelig lengre tid enn det en forespeilet på årsmøtet og Koronasituasjonen har også gjort søknader og svartider har blitt forlenget. Byggekomite har derfor ikke fått på plass nødvendige bekreftelser og tilskudd som gjør at en har kunnet kalle inn til et ekstraordinært årsmøte og vedtatt byggestart.

Forhåpentligvis kommer dette på plass i løpet av høsten, men håper på forståelse av at en ikke kan gå i gang med bygging før nødvendige godkjenninger er på plass og at en må ha tålmodighet.

Klubben beklager at det har vært lite informasjon rundt disse prosjektene i perioder, men det har ikke vært noe annet å melde enn at en venter på godkjenninger. Byggekomiteen ønsker at administrasjon oppretter en egen side på hjemmesiden for byggeprosjektene hvor en oppdaterer status etter hvert som det skjer endringer. Dette gjør klubben for at medlemmene skal følge utviklingen og få tilstrekkelig informasjon fra prosjektene.