Personvernerlæringen for Sola Golfklubb (SOGK) baserer seg på Norges Golfforbunds mal for personvernerklæring. SOGK er en idrettsklubb som leverer golfopplevelser til klubbens medlemmer, gjester og samarbeidspartnere.

Medlemmer

Som medlem av SOGK behandler klubben en rekke personopplysninger om deg. Etter den nye personvernopplysningsloven tådte i kraft 20.juli 2018, skal vi gi deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Klubben understreker at dine opplysninger kun blir brukt for ditt medlemskap i SOGK. Vi videreselger aldri opplysninger om våre medlemmer til andre, og utleverer ikke dine personopplysninger til andre enn beskrevet i denne erklæringen.

SOGK ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som vi mottar fra deg, og vi sikrer at dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Formålet med behandling av personopplysninger

Formålet med behandlingen av dine personvernopplysninger i SOGK er enten ett hovedmedlemskap, tidsbegrenset medlemskap, passivt medlemskap eller som gjest( greenfeespiller eller turneringsdeltager).

Dine personopplysninger behandles således for å kunne administrere ditt medlemskap i klubben og spille på klubbens bane. Det omfatter:

 • Orientering om klubbens aktiviteter
 • Adminstrasjon av adgang til spill på banen
 • Registrering av score
 • Registrering av handicap
 • Turneringsplanlegging
 • Administrasjon av medlemsrettigheter i henhold til klubbens laglov
 • Oppfyllelse av medlemsforpliktelser, eksempelvis innkreving av kontingenter
 • Bruk av situasjonsbilder som er tatt på golfbanen både i det daglige og under turneringer.
 • Registrering og offentliggjøring av klubbmestere og hole in one på klubbens nettside og i klubbhus.
 • Utsendelse av spørreskjema om ditt medlemskap i klubben
 • Oppbevaring av opplysninger med historisk verdi til statistikk og lignende
 • Opplysninger om foreldre til barn under 18 år av hensyn til kontaktmuligheter
 • Hvis du er frivillig med i SOGK styre eller komité, kan din kontaktinformasjon i form av navn, epost, telefon og bilde bli delt med klubbens medlemmer på hjemmesiden, i kommunikasjon til medlemmer, i klubbhuset og andre steder hvor det kan være relevant å opplyse om hvordan klubbens medlemmer kan kontakte deg.

Følgende informasjon om deg blir behandlet i klubben

 • Navn
 • Kjønn
 • Adresse
 • Innmeldingsdato
 • Telefonnummer
 • Fødselsdato
 • Epost
 • Familietilknytning
 • Kontingentkategori
 • Tidligere klubb
 • Handicap og historikk
 • Startbestillinger
 • Turneringsinformasjon
 • Politiattester( lovpålagt for aktuelle frivillige i klubben)

Deling av dine personopplysninger

Vi sender personopplysninger til følgende mottakere:

 • Golfbox
 • NETS
 • Golfspilleren i Sentrum
 • Vipps
 • Sparebanken 1 SR-Bank
 • Norges Idrettsforbund
 • Norges Golfforbund
 • Rogaland Idrettskrets

Hvor får vi dine opplysninger fra?

Personopplysninger som behandles i Sola Golfklubb innhentes kun fra deg direkte eller din foresatte/verge som har fylt ut vårt innmeldingsskjema på SOGK nettside, og samtykket til innmelding og klubbens laglov.
Ved inngåelse av medlemskap vil og klubben innhente historisk informasjon fra Golfbox og idrettens database( Min Idrett/ Sportsadmin)

Lagring av dine personopplysninger

Vi lagrer dine opplysninger så lenge du er medlem og opptil 10 år etter utmeldelse. Dette er på grunn av praktiske og administrative årsaker. Det er for eksempel behov for å lagre din handicap informasjon ved evt gjeninnmeldelse i klubben eller om du ønsker å melde deg inn i ny klubb. I tilfeller hvor vi har ett tilgodehavende hos deg eller andre lovkrav kan lagring av informasjon være lengre. Informasjonen vil da bli lagret så lenge forholdet er relevant.

Dine rettigheter

Innsyn i egne opplysninger

Du har rett til innsyn i de personopplysninger som klubben besitter. Du har og rett til å få uriktige opplysninger korrigert. Dette kan enten gjøres selv via Golfbox eller ved å kontakte klubbens administrasjon.

I visse tilfeller har du og rett til å få dine opplysninger slettet tidligere enn det generelle slettetidspunktet som står beskrevet ovenfor.

Behandlingsbegrensning av personopplysninger

I visse tilfeller har du rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, kan vi fremover kun behandle opplysningene med ditt samtykke( utover selve lagringen), eller når det er nødvendig for å fastlegge, gjør gjeldende eller forsvare ett rettskrav, eller for å beskytte en annen person eller viktige samfunnsinteresser.

I visse tilfeller har du rett til å gjøre innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger. Du kan og gjøre innsigelser mot behandling av dine opplysninger til direkte markedsføring.

Overføring av personopplysninger

I visse tilfeller har du rett til å få utlevert personopplysninger i ett strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, samt få overført personopplysninger fra en behandlingsansvarlig til en annen. Du kan lese mer om dine rettigheter på www.datatilsynet.no

Behandling av personopplysninger for personer som ikke er medlem i Sola Golfklubb

Greenfeespillere, turneringsdeltagere, kursdeltagere og foreldre

Vi behandler personopplysninger i form av: registrerings og kontaktopplysninger som navn, kjønn og golfrelevante opplysninger som handicap og startbestilling.

Vi behandler og informasjon om foreldre som nødvendigvis ikke selv er medlem av SOGK, men verge for ett barn under 18 år. Dette er og gjeldende for barn som deltar på kurs i klubben eller på sommerskole. Opplysninger som behandles er da navn, adresse, epost og mobilnummer.

Klage til Datatilsynet

Hvis du mener at behandlingen av dine personlige opplysninger skjer i strid med gjeldende rett, kan du klage til Datatilsynet. Informasjon om dette finner du på www.datatilsynet.no

Revidering av personvernerklæringen

Vi oppdaterer denne erklæringen hvis det skjer endringer i måten vi behandler dine personopplysninger på. Ved endringer vil datoen øverst i personvernerklæringen bli endret. Den vil til en hver tid være tilgjengelig på vår hjemmeside og vil også bli sendt ut til orientering til alle medlemmer.